fie.nipa,

Gin

Freetown, Huambo gi Ibadan.

Freetown
An adhi, adhi, adhi.
In idhi, idhi, idhi.
En odhi, odhi, odhi.
En odhi, odhi, odhi.
Wan wadhi, wadhi, wadhi.
Wun wudhi, wudhi, wudhi.
Gin gidhi, gidhi, gidhi.

Huambo
An adhi, adhi, adhi.
In idhi, idhi, idhi.
En odhi, odhi, odhi.
En odhi, odhi, odhi.
Wan wadhi, wadhi, wadhi.
Wun wudhi, wudhi, wudhi.
Gin gidhi, gidhi, gidhi.

Ibadan
An adhi, adhi, adhi.
In idhi, idhi, idhi.
En odhi, odhi, odhi.
En odhi, odhi, odhi.
Wan wadhi, wadhi, wadhi.
Wun wudhi, wudhi, wudhi.
Gin gidhi, gidhi, gidhi.

Learn something new from the Dho Luwo Dictionary

  1. gin
  2. wun
  3. wan
  4. en
  5. en
  6. in
  7. an
<< Kane | Machielo >>