fie.nipa,

Actions In Luwo: Wacho

Wacho

an awacho
in iwacho
en owacho
en owacho
wan wawacho
wun wuwacho
gin giwacho

dho Luwo-English Exercise

 1. What is wacho in English? _____________
 2. What is timo in English? _____________
 3. What is dhi in English? _____________
 4. What is chamo in English? _____________

Exercice dho Luwo-français

 1. Qu'est-ce que wacho en français? _____________
 2. Qu'est-ce que timo en français? _____________
 3. Qu'est-ce que dhi en français? _____________
 4. Qu'est-ce que chamo en français? _____________

dho Luwo-Deutsch Sprachübung

 1. Was ist wacho auf Deutsch? _____________
 2. Was ist timo auf Deutsch? _____________
 3. Was ist dhi auf Deutsch? _____________
 4. Was ist chamo auf Deutsch? _____________
<< Kane | Machielo >>