Museke,

Gima Omiyo Mar "Nyame Ndwom - Yɛ Bɛtow Ebenezer"

Winjo "Nyame Ndwom - Yɛ Bɛtow Ebenezer".

"Yɛ Bɛtow Ebenezer" en wer. Dhok mar wer en dho Akan.

Wer owacho ang'o?

Wan wabiro wer "Ebenezer". "Ebenezer" otiende ni kidi mar kony.
Ng'uono mar Nyasaye en nono.
Paro mich mar Nyasaye.
Miyo erokamano.

Wach.

Yɛ bɛtow Ebenezer
Nyame ne adom ara kwa
Kae dea Onyame ayɛ ama wo
Na fa ndaase ma no

Ebenezer
Nyame ne adom ara kwa
Kae dea Onyame ayɛ ama wo
Na fa ndaase ma no

<< Kane | Machielo >>