kasahorow Sua,

Timo Gi Abich

W.H.O. - Timo Gi Abich

Konyo gi ling' coronavirus.

  1. Lwedo: lwoko kinde duto tee lwedo.
  2. Okumbo: ka ok in ifuolo to umo dhook mari.
  3. Wang'a: mulo wang'a mari.
  4. Bor: dak bor ritruok.
  5. Dala: dak dala e.
DO THE FIVE
Help stop coronavirus

HANDS Wash them often
ELBOW Cough into it
FACE Don't touch it
SPACE Keep safe distance
HOME Stay if you can

<< Kane | Machielo >>