kasahorow Sua#-1380734,

Yueyo mar Gana en ang'o?

  • Dwe mar achiel 1. - Yueyo mar higa nyien.
  • Dwe mar adek 6. - Yueyo mar ouru.
  • Dwe mar abich 1. - Yueyo mar tich.
  • Dwe mar abich 25. - Yueyo mar achiel Afrikan.
  • Dwe mar abiriyo 1. - Yueyo mar piny.
  • Dwe mar ochiko 21. - Chieng' nyuol mar Kwame Nkrumah.
  • Chieng' tich abich mokuongo mar Dwe mar apar gi ariyo. - Yueyo mar japur.
<< Kane | Machielo >>