fie.nipa,

"Two, 2" in Dho Luwo

Ariyo: 2.

Nono, nono.
Achiel, achiel.
Ariyo, ariyo.

Dho Luwo Dictionary

nono
achiel
ariyo
<< Previous | Next >>