Nududu,

Ochele - Jollof

Jollof en chiemo mar ochele.

In idwaro ....

  • ochele
  • nyanya
  • kamlara
  • kado
  • mutungulu
  • ring'o kata rech
  • mo
<< Kane | Machielo >>