Pwonjo hera, chieng' gimoro.

Sua en barua. Sua odwaro 3 dakika mar saa mari.

Chako kawuono!

Fuond Wech: Luwo -

  • Jakony
  • Nyathi
  • Jakony
  • Nyathi
  • Nyathi
  • Nyathi
  • Nyathi