Pwonjo hera, chieng' gimoro.

Sua en barua weche manyien barua. Sua odwaro 3 dakika mar saa mari.

Chako kawuono!

  • Hera
  • Kwe
  • Rieko

    Ngima Ng'Ato: Lennox Emmanuel Kuuku Arthur

    Fuond Wech: Luwo -