Aiyewo,

Ber Mar "Janet Kanini"

Winjo mich mar "Janet Kanini".

Piny mare en Kenya. En ohera piny mare.

En osomo chieng' tee. En en dhano ber.

Chieng' mar tho: Chieng' ngeso. Dwe mar angwen 01, 2017.

Ber

Janet Kanini ne oloso "N-Soko".

<< Kane | Machielo >>